SAM 06

Stiahnuť PDF (113 MB)

Stiahnuť PDF

Dlho sme premýšľali ako uviesť v poradí už šieste číslo nášho časopisu. Máme písať o tvorivom pretlaku? O subjektívnom vnímaní umenia? O tom čo robí umelca umelcom? Nie. Rozhodli sme sa trochu si zafilozofovať nad prichádzajúcimi sviatkami. Vianoce sa totiž stali skôr dobrou obchodnou značkou ako sviatkom pokoja. Každý poznáme ten zhon a stres pred sviatkami. Avšak naozaj nezáleží na tom aký veľký a drahý darček dostanete. Hodnota spočíva v radosti akú daný predmet vyvolá na strane obdarovaného. A to isté platí i v umení. Vždy sú dôležité emócie a spätná odozva zo strany diváka, hlavne ak tvoríme pre iných. Propagujeme umelcov, ktorí sú dobrí a majú o to záujem. Snažíme sa nájsť čo najpestrejšiu paletu autorov a výsledkom je vždy zaujímavá farebná mozaika. Jednotlivé kúsky z nej vám ponúkame v šiestom čísle. Vždy najťažšia vec je získať dôveru autorov a presvedčiť ich, že ich práce nebudú zneužité. Úplne prvé číslo bolo najťažšie, lebo sa nebolo o čo oprieť. Ale s každým novým číslom, ktoré uzrie svetlo sveta, si budujeme vašu dôveru. Vyžaduje to veľa práce, ale výsledok stojí za to.  Nech vám je SAM spoločníkom počas dlhých zimných večerov.

Pavol Breier

pavol-breier

Margaret Broz

margaret-broz

Matej Michalík

matej-michalik

Rebeka Vodrážková

rebeka-vodrazkova

Martin Mesároš

martin-mesaros

Lukáš Kubala

lukas-kubala

Laco Maďar

laco-madar

Ivan Mocko

ivan-mocko

Ivan Džugan

ivan-dzugan

Michal Hellmet

michal-hellmet

Alexey Alexeev

alexey-alexeev

Petr Bambousek

petr-bambousek

Erlend Mork

erlend-mork

Ricardo Funari

ricardo-funari

Mariska Karto

mariska-karto

Martin Pustelník

martin-pustelnik

Ivano Coltellacci

ivano-coltellacci

Zaujalo nás – Foto v Záhrade

Astrofotografia – Roman Vaňúr

roman-vanur

Staré fotografické techniky – Platinotypia – Gabriela Kolčavová

gabriela-kolcavova

Propagujeme Slovensko – Múzeum Oravskej dediny